Actualités

Modele konkurencji doskonałej
Non classé / Aucun commentaire / 19 février 2019


7 wykład 4 konkurencja doskonała i Monopol 7 Uwaga: krzywa krótkookresowych kosztów krańcowych (Na Prawo OD points minimum przeciętnych kosztów zmiennych) jest jednocześnie krótkookresową krzywą podaży (ponieważ Przedsiębiorstwo dążąc do maksymalizacji zysku wybiera optymalną taille Produkcji zrównując koszt krańcowy z ceną). W trudnych konkurencji doskonałej krótkookresowa krzywa podaży jest rosnąca. W długim okresie: Gdy Cena jest Wyższa OD Toscane równowagi, Przedsiębiorstwa w branży osiągają zyski nadzwyczajne, których napływ do tej branży innych Cabinet, co powoduje Zwiększenie podaży na rynku i w formalności (przy stałym popycie) obniżkę Toscane na rynku flippant do Toscane równowagi P E. Gdy Cena jest niższa OD Toscane równowagi, Przedsiębiorstwa w branży ponoszą straty nadzwyczajne, których odpływ ferme i kapitału do innych gałęzi, co Wpływa na ograniczenie podaży na rynku i w formalności wywołuje podwyżkę Toscane rynkowej flippant faire Toscane równowagi P E. W trudnych konkurencji doskonałej długookresowa krzywa podaży jest Stała. P s (Przed wejściem) e 1 p 1 p e e s (podaż po wejściu) d d 0 popyt Q 2 wykład 4 konkurencja doskonała i Monopol 2 krzywa popytu na produkty Przedsiębiorstwa w trudnych doskonałej konkurencji Funkcja popytu (popyt doskonale elastyczny) p Cena = utarg krańcowy (p = Mr) 0 Ilość (popyt) ponieważ w trudnych konkurencji doskonałej Cena jest Stała, utarg krańcowy jest również Stały i równy cenie. M = p utarg krańcowy = Cena dla utargu całkowitego równego R = p q utarg krańcowy jest równy Dr Mr = = DQ p Przedsiębiorstwo Może sprzedać dowolną Ilość Dobra przy cenie rynkowej, dlatego ustalanie Toscane la Toscane rynkowej jest niekorzystne. Charakterystyczną cechą Przedsiębiorstwa działającego w konkurencji doskonałej jest wspomniana pozioma krzywa popytu. Podstawowym założeniem producenta na rynku konkurencji doskonałej jest następująca konkluzja: P = AR = MR P-Cena; Q – taille Produkcji; • Przedsiębiorstwo w stanie długookresowej równowagi na rynku konkurencji doskonałej wybierze Taką taille Produkcji przy której nie Osiąga Internet maksymalnego zysku lecz Zero zysku Ekonomicznego UE-point de profit zéro. Długookresowa równowaga wystąpi w punktach w których długookresowy koszt przeciętny równy będzie cenie przy Czym Cena ta Musi być równa najniższej wartości długookresowego kosztu przeciętnego. Wynika à z maksymalizacji zysku-Cena Musi być równa długookresowemu kosztowi marginalnemu, Znaczy à że długookresowy koszt przeciętny AC Musi być równy długookresowemu kosztowi marginalnemu MC, koszt krańcowy jest równy kosztowi przeciętnemu w jego punkcie minimum (Punkt przecięcia kosztu krańcowego z przeciętnym). 10 wykład 4 konkurencja doskonała i Monopol 10 decyzje Przedsiębiorstwa monopolistycznego koszty Cena p MC p m ZYSK AC monopolu AC m p K m k wybór w trudnych monopolu (Punkt m) utarg krańcowy Mr 0 q m q k produkcja q monopolista w przeciwieństwie ne Przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Osiąga Internet zyski nadzwyczajne nawet w długim okresie, tzw.


Loading